2022
2021
Begroting
RESULTAAT
-€60.116
-€6.471
€2.182
BATEN
Particulieren
€50.682
€27.159
Bedrijven
€20.633
€27.932
Loterijen
€727
€16.600
Andere stichtingen
€74.268
€82.932
Tegenprestatie voor levering van producten/diensten
€37.353
€10.573
€183.663
€165.196
€254.500
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Droomdagen voor kinderen
€182.695
€137.124
Organisatie evenementen
€32.518
€22.088
Kosten voor levering van producten/diensten
€19.831
€5.017
€235.044
€164.229
€241.510
WERVING BATEN
Lasten fondsenwerving
€1.285
€1.148
Financiële lasten
€359
€259
€300
€1.644
€1.407
€300
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Overige kosten
€7.091
€6.031
€10.508
SOM DER LASTEN
€243.779
€171.667
€252.318
0
minder gebruik gemaakt van inleenkrachten
0
Stijging lonen en salarissen/sociale lasten door invulling van de functies voor een geheel jaar
0
Hogere kosten Droomdagen. de reden hiervoor is zeer positief te noemen we hebben namelijk meer Droomdagen kunnen realiseren in 2022.
0
stijging in kosten door terugbetaling in 2022 van ontvangen coronaondersteuning in 2021

Baten

Dream4Kids ontvangt geen subsidies en is daarmee volledig afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en andere stichtingen. Donaties zijn lastig op gang gekomen na de coronapandemie ook is het lastiger gebleken vrijwilligers te vinden om droomdagen te organiseren. We hebben als Stichting echt te maken gehad met opstart problemen na de coronapandemie. Een aantal fondsen is ons blijven steunen, daarnaast hebben we een aantal mooie bedrijven en particulieren aan onze lijst van donateurs mogen toevoegen. In 2022 is in totaal aan donaties ontvangen € 183.663 dit was bijna € 20.000 meer dan in 2021. Het is echter nog steeds ver beneden de begroting, we hebben slechts 72% van de begrote inkomsten van € 254.500 ontvangen.

lasten

Gedurende het jaar 2022 hebben we goed gelet op de kosten toch zijn deze gestegen ten opzichte van 2021 met 39%, zijnde € 66.000. In deze kosten zijn echter ook de kosten voor aankopen van producten ad € 20.000 opgenomen. Deze producten zijn met een marge zijn doorverkocht. De netto-opbrengst voor Dream4Kids die hiermee behaald is in 2022 bedraagt € 18.000. De stijging, zonder de inkoop van de producten, bedraagt € 46.000 en wordt mede veroorzaakt door een stijging in de loonkosten ten opzichte van 2021 omdat de functies van officemanager, directeur en fondsenwerver in 2022 voor het gehele jaar zijn ingevuld. Waar dit in 2021 niet het geval was. Daarnaast hebben we in 2021 gebruik gemaakt van de coronaondersteuning en € 31.000 ontvangen in de vorm van de NOW en de TVL regeling.

Liquiditeit

De Liquiditeit is per 31 december 2022 gedaald met € 46.000 ten opzichte van 31 december 2021. Hetgeen veroorzaakt wordt door een daling in de opbrengsten en een stijging in de kosten van 2022. De vooruitzichten zijn echter positief en het banksaldo is weer in opgaande beweging aan het stijgen ten opzichte van 31 december 2022. 

Top
2022 in cijfers
Toelichting bij de jaarcijfers